• Нашите дваесет години искуство и методологија ни овозможија да се обезбеди значајна и успешна поддршка за сите клиенти во приватни и јавни компании, корпорации, здруженија, невладини организации и др., со намера да им помогнеме да ги исполнат своите основни цели во високо конкурентниот, сложен и постојано менувачки пазар.
  • Нашите консултанти се експерти во својата област, повеќето од нив се регистрирани Водечки Аудитори од страна на IRCA-Меѓународниот регистар на сертифицирани ревизори-Англија и EOQ – Водечки аудитори за квалитет на Европската организација за квалитет во Брисел и аудитори за проценка на системите за управување во согласност со ISO 9001 , ISO 14001, ISO 22000, ISO / TS 16949, OHSAS 18001, TL 9000 и други стандарди, со несомнено искуство како во нашата земја така и во соседните земји во голем број на организации и индустрии.